Hỗ trợ SCQC công tác khảo sát Cốt thép, Bê tông tại dự án SunLight Tower-Hải Phòng

SaiGonIC- Hỗ trợ SCQC công tác khảo sát Cốt thép, Bê tông tại dự án SunLight Tower-Hải Phòng

SaiGonIC- Hỗ trợ SCQC công tác khảo sát Cốt thép, Bê tông tại dự án SunLight Tower-Hải Phòng