Thử tải sàn Công trình City Garden-Quận Bình Thạnh. Tải thử 1,4T/m2

Thử tải sàn Công trình City Garden-Quận Bình Thạnh. Tải thử 1,4T/m2. Bằng hệ thống ghi chuyển vị tự đồng.