SaigonIC và CONSEN-CANADA hợp tác trong công tác xử lý hình ảnh Radar và Siêu âm cắt lớp trong cấu kiện bê tông