SaigonIC phối hợp với nghiên cứu sinh Quang Tran (facebook.com/q.tran2012) giới thiệu sản phẩm siêu âm đầu dò khô (http://acs-international.com/product/a1040-mira/) và siêu âm cắt lớp 3D  (http://acs-international.com/product/a1220-monolith-classic/) tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (http://www.hoabinhcorporation.com.vn/)

Scroll Up