Saitex company office- Amata Industrial zoneBien Hoa- Dong Nai

Saigon IC ký hợp đồng với Công ty Saitex (Ấn Độ) để thực hiện công tác kiểm tra chất lượng Nhà Văn phòng tại KCN Amata Đồng Nai.

  • Task: Quality control construction project
  • Year: 2015
  • Customer: The Owner