SaigonIC hỗ trợ SCQC trong công tác đo chuyển vị của sàn khi thử tải bằng hệ thống ghi tự động

SaigonIC hỗ trợ SCQC trong công tác đo chuyển vị của sàn khi thử tải bằng hệ thống ghi tự động

SaigonIC hỗ trợ SCQC trong công tác đo chuyển vị của sàn khi thử tải bằng hệ thống ghi tự động