SaigonIC hỗ trợ Công ty SCE PROJECT ASIA (Singapore) trong việc kiểm tra chất lượng công trình tòa nhà chính phủ tại Yangon- Myanmar để trùng tu

SaigonIC hỗ trợ Công ty SCE PROJECT ASIA (Singapore) trong việc kiểm tra chất lượng công trình tòa nhà chính phủ tại Yangon- Myanmar để trùng tu