Parkson Trading Centre Le Thanh Ton District 1

Saigon IC ký hợp đồng với Công ty CGV (Hàn Quốc) để thực hiện công tác kiểm tra chất lượng Sàn tầng 5 Trung tâm TM Parkson Lê Thánh Tôn Quận 1 để cải tạo thành rạp chiếu phim.