Hỗ trợ Phòng Nghiệp vụ 6-Quatest 3 và Phòng Xây dựng Bureau Veritas Vietnam trong công tác thí nghiệm hiện trường phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng công trình

Hỗ trợ Phòng Nghiệp vụ 6-Quatest 3 và Phòng Xây dựng Bureau Veritas Vietnam trong công tác thí nghiệm hiện trường phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng công trình