Building Union Square-Vietcombank TowerDistrict 1, Ho Chi Minh City

  • Công việc: Scan định vị, số lượng cốt thép, cáp
    trong cấu kiện bê tông
  • Năm thực hiện: 2015
  • Customer: SCQC