Tối Ưu Hóa Việc Kiểm Tra Của Bạn Với Bộ 3 Thiết Bị Của ACS

Tổng quan

Trong kiểm tra siêu âm phát hiện khuyết tật việc xác định đúng giá trị Vận tốc sóng âm trong vật liệu của đối tượng kiểm tra là rất quan trọng, đặt biệt đối với thiết bị TFM. Khi giá trị vận tốc sóng âm lựa chọn sai hoặc chưa chính xác, nó có thể mạng lại nhưng hậu quả khó lường:

  • Không phát hiện hoặc có thể bỏ soát khuyết tật.
  • Xác định vị trí và định cỡ khuyết tật không chính xác.
  • Nhận dạng loại khuyết tật không chính xác hoặc sai lầm.

Với bộ 3 sản phẩm của ACS Group – Germany sẽ giúp bạn tối ưu hóa trong việc kiểm tra, bằng cách:

  • A1210 ultrasonic thickness gauge: Xác định vận tốc sóng dọc.
  • A1270 ultrasonic thickness gauge: Xác định vận tốc sóng trượt.
  • A1550 IntroVisor TFM flaw detector: Kiểm tra phát hiện khuyết tật.

Giải pháp tối ưu hóa

Sử dụng chức năng hiệu chuẩn vận tốc trên Thiết bị đo chiều dày A1210 để xác định VẬN TỐC SÓNG DỌC cho các vật liệu Kim Loại, Composite, Đá, Thủy Tinh, Nhựa, Mica… với chiều dày đã biết trước.

Chúng tôi sẽ thực hiện việc hiệu chuẩn vận tốc cho một vài điểm trên bề mặt đối tượng (nơi không có sự bất liên tục) và lấy trung bình của chúng. Kết quả 6344 m/s là giá trị vận tốc sóng âm của đối tượng và có thể lấy nó làm giá trị phù hợp trên thiết bị siêu âm phát hiện khuyết tật.

Sử dụng chức năng hiệu chuẩn vận tốc trên Thiết bị đo chiều dày A1270 để xác định VẬN TỐC SÓNG TRƯỢT cho các vật liệu Kim Loại như Thép, Nhôm, Đồng, Chì, Titan… với chiều dày đã biết trước.

Chúng tôi sẽ thực hiện việc hiệu chuẩn vận tốc cho một vài điểm trên bề mặt đối tượng (nơi không có sự bất liên tục) và lấy trung bình của chúng. Kết quả 3134 m/s là giá trị vận tốc sóng âm của đối tượng và có thể lấy nó làm giá trị phù hợp trên thiết bị siêu âm phát hiện khuyết tật.

Thực hiện việc kiểm tra

Chúng tôi sử dụng Thiết bị siêu âm khuyết tật TFM/SAFT A1550 IntroVisor với các đầu dò M9060 và M9170 để thực hiện việc kiểm tra phát hiện khuyết tật cho đối tượng với hai giá trị vận tốc sóng âm đã được xác định bởi các thiết bị siêu âm đo chiều dày A1210 và A1270 bên trên.

Nhập giá trị vận tốc 6344m/s vào A1550 IntroVisor và đặt đầu dò sóng dọc M9060 lên bề mặt đối tượng kiểm tra, điều chỉnh các giá trị của tham số biến tử phát/thu và TCG để thấy được 03 xung phản hồi BWE từ thành dưới quay về (giả sử bạn không có mẫu hiệu chuẩn có vật liệu tương đồng với đối tượng kiểm tra) và điều chỉnh biên độ của tín hiệu RF đến khoảng 80% FSH. Sau đó tiến hành thực hiện việc kiểm tra, kết quả hầu như phát hiện hầu hết các khuyết tật như video bên dưới.

Chúng tôi tiếp tục nhập giá trị vận tốc 3134m/s vào A1550 IntroVisor và đặt đầu dò sóng trượt M9170 lên bề mặt đối tượng kiểm tra, điều chỉnh các giá trị của tham số biến tử phát/thu và TCG để thấy được 02 xung phản hồi từ hai vị trí trên/dưới của cạnh bên quay về (giả sử bạn không có mẫu hiệu chuẩn có vật liệu tương đồng với đối tượng kiểm tra) và điều chỉnh biên độ của tín hiệu RF đến khoảng 80 – 100% FSH. Sau đó tiến hành thực hiện việc kiểm tra, kết quả hầu như phát hiện hầu hết các khuyết tật như video bên dưới.